fbpx

 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 

De websites www.derbigum.be en www.derbigum.com zijn een initiatief van:

 

Imperbel NV (hierna “Derbigum” of “Wij” genoemd)

Bergensesteenweg 32

B-1651 Beersel

België

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0400.456.085.

 

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons of onze diensten, kan je ons steeds contacteren via:

 

Telefoon: (+32) 2 334 87 00

Email: infobe@derbigum.be

 

 

Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld steeds alle nuttige informatie en contactdetails zodat we to-the-point kunnen antwoorden.

1           Introductie:

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in onze Gebruikersvoorwaarden (Hierna ook “Voorwaarden” genoemd). Zodra we verwijzen naar onze Voorwaarden impliceert dit eveneens een verwijzing naar onze Privacy Verklaring, onze Cookie Verklaring, onze Disclaimer en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan.

 

Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons, Derbigum, als voor jou als Gebruiker. Je bent reeds een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “U” genoemd) zodra je onze website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht een registratie. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, ongeacht de gebruiksvorm.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

Indien u gebruik maakt van onze website namens een bedrijf of een andere juridische entiteit bent u ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Derbigum en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

2           Het Gebruiksrecht, Registratie en Beperkingen.

Gebruiksrecht

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de website van Derbigum, inclusief de databank en de inhoud (kortweg: Gebruiksrecht). De omvang van dit Gebruiksrecht kan verschillen naargelang een eventuele registratie en de hoedanigheid van de Gebruiker.

De Gebruiker verkrijgt enkel en alleen de toestemming om de materialen op de website te downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is de Gebruiker in geen geval toegestaan om de materialen op de website te veranderen, reproduceren of publiek tentoon te stellen, uit te voeren, te verdelen of anders te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Derbigum.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik feitelijk stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet hij zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Derbigum, per post of per e-mail aan infoweb@derbigum.com. Derbigum verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan dit verzoek gevolg te geven.

Registratie

De toegang tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op onze website is beperkt tot geregistreerde Gebruikers, waarbij een geregistreerde Gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar moet bereikt hebben op het moment van gebruik. Het staat Derbigum volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en ten allen tijde aan te passen.

Iedere registratie vereist aan de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij de aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Een Gebruikersprofiel is niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Derbigum. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Derbigum zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Derbigum houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie artikel 5 voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet.

Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

  • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hieronder moet men onder andere spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software verstaan.
  • Het is niet toegestaan de website en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
  • Het is niet toegestaan om andere Gebruikers te stalken en/of te (trachten te) overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
  • Het is niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
  • Het is niet toegestaan om tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Remedies

Derbigum behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen die Derbigum nodig acht, indien de Gebruiker in strijd handelt met de Gebruikersvoorwaarden of de hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Derbigum behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Hierbij zal geen onderscheid gemaakt worden tussen gewone Gebruikers en geregistreerde Gebruikers.

Derbigum beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het Gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan Derbigum de Gebruiker zijn algemene toegang tot de website evenals toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.

Indien de Gebruiker van oordeel is dat Derbigum deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal Derbigum deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

3           Onze verplichtingen

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

 

U kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

 

Ieder Gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Onze website en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

 

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

 

Inhoud op de website

 

De inhoud op onze website wordt enkel door Derbigum toegevoegd. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op de website verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig te kwalificeren valt.  Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op onze website en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op de website. Het betreft een middelenverbintenis van Derbigum waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. Derbigum is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.

 

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, dan vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

 

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van de website gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

 

 

Aansprakelijkheid

Derbigum stelt haar website “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking: dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciet garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid. Derbigum is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan het absoluut maximum van €5.

Derbigum is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Derbigum is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien Derbigum conform de Gebruikersvoorwaarden, de Privacy Verklaring en de Cookie Verklaring handelt. Derbigum sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op de website en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Derbigum sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan Derbigum toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van het wettelijk mogelijke.

Indien Derbigum door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Derbigum niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Derbigum is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Derbigum in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Derbigum veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Derbigum van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

4           Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy Verklaring van deze andere websites door te nemen.

5           Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan de rechthebbende partij, zijnde Derbigum. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam, ieder merk en ieder onderscheidend teken dat wij gebruiken op onze website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten, dan kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Derbigum. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen. Hyperlink naar meld misbruik copyright

6           Verwerking van persoonsgegevens

Je beseft het niet altijd, maar een bezoek aan onze website betekent in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het Gebruik en een eventuele registratie. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van onze website. De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de huidige Voorwaarden. Iedere Gebruiker kan ervan op aan dat Derbigum steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hieromtrent duidelijke en correcte informatie verschaft. Voor meer informatie over ons privacybeleid kan je steeds terecht op onze Privacy Verklaring en Cookie Verklaring.

 

Gebruikers die informatie en gegevens toevoegen aan de website zijn er zich van bewust dat deze gegevens als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden in de zin van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (verder “Privacywet” genoemd). Bijgevolg moet er sprake zijn van een geldige rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals de toestemming van de betrokkene of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De Gebruiker die persoonsgegevens toevoegt, is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de rechtsgrond net als de naleving van de verdere verplichtingen uit de Privacywet.

7           Algemeen

Wij behouden ons de vrijheid voor om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding geeft tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, aanbiedingen van Derbigum, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandstalige rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Brussel.

8           Uw opmerkingen zijn onze zorg!

Het mag duidelijk zijn, onze website is opgesteld voor de Gebruikers. Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen onze Gebruikers zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen.  Dit kan op infobe@derbigum.com.