Privacybeleid van de site www.derbigum.be

 1. Doel van dit beleid

 

 • Informatie

Dit beleid stelt u (als betrokkene) op de hoogte van de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van onze DERBIGUM-website, door ons als verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met alle toepasselijke wet-en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder de “AVG” – algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (verder aangegeven als de “wetgeving inzake gegevensbescherming”), en meer in het bijzonder volgens artikel 13 en 14 van de AVG.

Dit beleid is ook bedoeld om u op de hoogte te stellen van uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Toestemming

In bepaalde hieronder aangegeven gevallen is uw toestemming de rechtsgrond van de verwerking door ons. Dit beleid heeft in die gevallen ook het doel om u te voorzien van de benodigde informatie om uw toestemming geldig te kunnen geven.

Wanneer verwerking van persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Om uw toestemming in te trekken, kunt u de eenvoudige opt-outmechanismen gebruiken in onze communicatietools of ons een e-mail sturen (op het hieronder aangegeven adres).

Wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, zijn wij verplicht om aan te kunnen tonen dat u heeft toegestemd in de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom bewaren we gegevens met betrekking tot uw toestemming zolang als dat nodig is om te kunnen voldoen aan onze verplichting te bewijzen dat we volledig voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u jonger bent dan 16 jaar, doen wij redelijke inspanningen om in dergelijke gevallen te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend, met inachtneming van de beschikbare technologie. Dit verklaart ook waarom we, indien nodig, om meer informatie vragen over de persoon met de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind.

 1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

Met “verwerkingsverantwoordelijke” wordt een natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die alleen of met anderen het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

De volgende entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke:

Imperbel SA (hierna te noemen “DERBIGUM” of “wij/we/ons”)

Guido Gezellestraat 123

B-1654 Beersel (Huizingen)

België

Nummer (btw-BE) 0400.456.085

E-mail: dataprotection@derbigum.be

 1. Voor welke doelen en op welke rechtsgrond worden uw gegevens gebruikt?

 

 

3.1 Algemeen

DERBIGUM specialiseert zich in de efficiënte en gerichte verspreiding van informatie over waterdichting en dakbedekking. Deze website vormt een centraal platform met allerlei soorten informatie gegevens, waarbij bepaalde gegevens ook persoonsgegevens zijn (IP-adressen, cookies, gegevensuitwisseling door middel van webformulieren, accountinformatie).  Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks door de gebruikers aan DERBIGUM verstrekt. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om informatie of diensten te verstrekken en om onze diensten, aanbiedingen en handelsrelaties te verbeteren of te personaliseren. De verzamelde informatie wordt niet aan andere gebruikers van onze website getoond.  Als de gebruiker een intensiever gebruik van de site maakt, is sprake van een uitgebreidere verzameling van persoonsgegevens.  Deze vorm van gegevensverwerking is daarom essentieel voor het generen van de website en de daaraan verbonden diensten.

De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende (interne) doeleinden, die op de volgende rechtsgronden zijn gebaseerd:

 • De gebruiker toegang geven tot zijn gebruikersprofiel en de daaruit voortvloeiende functionaliteiten (uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening).
 • Om onze diensten aan te bieden en te verbeteren, zowel in het algemeen als gepersonaliseerd, waaronder, indien van toepassing, het aanbieden van informatie en ondersteuning door deze website (gerechtvaardigd belang).
 • Detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, misdadig gedrag (gerechtvaardigd belang).

We zullen uw persoonsgegevens nooit voor externe analyse delen voordat deze eerst zijn geanonimiseerd.

3.2 Registratieprocedure

Om bepaalde delen van onze website te gebruiken, moet u zich registreren als gebruiker en een persoonlijk profiel opstellen. We verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor een gepersonaliseerde dienst, zoals geslacht, leeftijd en essentiële demografische en contactgegevens, zoals uw postadres, e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer. De gebruikers bepalen zelf hoeveel informatie ze via de website verstrekken.

3.3 Goede technische werking

Daarnaast verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de gebruiker technisch goed gebruik van de site kan maken.

De website maakt gebruik van verschillende middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en om de aanwezigheid van mogelijke (technische) fouten op de website te detecteren:

 • Cookies: met deze informatie kunnen we de gebruiker identificeren en efficiënt gebruik maken van de functies van de website, zoals het verbonden blijven, browsen van informatie, gebruik van functies, weergeven van gepersonaliseerde advertentie berichten, enz. Lees ons [cookiebeleid] voor meer informatie over onze cookies.
 • Logs: dit betreft informatie zoals het IP-adres, en verschillende telecommunicatiegegevens.
 • Informatie over het gebruikte apparaat, software of netwerk.
 • Informatie over lokale gegevensopslag.

De website verzamelt ook anonieme gegevens, dit zijn technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt, om een overzicht te krijgen van de navigatie van de gebruikers op de website.

3.4 Marketing

We gebruiken uw gegevens slechts voor marketingdoeleinden als we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

 1. Worden uw gegevens doorgegeven naar landen buiten de EU (en/of doorgezonden naar derden)?

Persoonsgegevens worden in eerste instantie uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen DERBIGUM. We kunnen u verzekeren dat de verzamelde gegevens niet worden verkocht doorgezonden of gedeeld met derden behalve zoals hieronder aangegeven.

De gegevens kunnen worden doorgegeven naar derden als:

 • De gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers, onderaannemers, leveranciers, zakelijke partners, marketingafdelingen, enz.
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst in het belang van de gebruiker tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een derde (bijvoorbeeld in het geval van fraude).
 • De doorgifte is noodzakelijk of wettelijk vereist (aanzienlijk publiek belang of recht).

DERBIGUM is een Belgische vennootschap, maar is onderdeel van een groep met een groot aantal vestigingen wereldwijd. Derbigum verzendt daarom mogelijk gegevens naar andere landen, ook landen buiten de Europese Unie. Het doorzenden van persoonsgegevens is gewoonlijk beperkt tot landen met een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming en waar dezelfde of gelijkwaardige privacybepalingen in acht worden genomen. Als dit niet het geval is, waarborgt DERBIGUM in elk geval dat geen gegevens zullen worden doorgegeven aan derde landen voor verwerking of opslag zonder dat de nodige maatregelen zijn genomen (contractuele bepalingen) om te voldoen aan de wettelijk vastgelegde vereisten voor gegevensbescherming.

 1. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden slechts bewaard voor de tijd die nodig is om de betreffende transactie uit te voeren en worden daarna verwijderd.

Bijvoorbeeld: de gegevens van een webformulier worden slechts bewaard voor de periode die nodig is om een vraag te beantwoorden die u op dat formulier hebt gesteld, uw accountgegevens worden bewaard zolang uw account actief is (totdat u zich afmeldt), enz.

Als uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, worden deze bewaard totdat u uw toestemming intrekt (tenzij op het toestemmingsformulier een andere periode is aangegeven).

Meer informatie over cookies, vindt u in het cookiebeleid.

Gegevens die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt, worden een jaar lang bewaard.

 1. Wat zijn uw rechten?

De wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u, op bepaalde gronden en onder bepaalde voorwaarden, rechten, waaronder het recht te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, hebt u ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Als u een verzoek wilt indienen om van uw rechten gebruik te maken of als u vragen of problemen hebt ten aanzien van onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder is aangegeven in “Contact opnemen over uw persoonsgegevens”.

U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Houd er echter rekening mee dat wij voor de verwerking van externe verzoeken die ongegrond of excessief blijken te zijn redelijke administratieve kosten in rekening kunnen brengen.

Houd er rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens kunnen zijn uitgezonderd van het recht tot inzage, bezwaar, verwijdering, beperking en/of overdraagbaarheid overeenkomstig wetgeving inzake gegevensbescherming of andere wet- en regelgeving.

 1. Veiligheid en beveiliging

Derbigum neemt passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht via internet of gegevensopslagsysteem worden gegarandeerd dat dit 100% veilig is. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld denkt dat de beveiliging van persoonsgegevens van u bij ons in het gedrang is gekomen), stel ons dan direct op de hoogte. Zie “Contact opnemen over uw persoonsgegevens” hieronder.

Wanneer Derbigum persoonsgegevens verschaft aan een externe dienstverlener, wordt deze zorgvuldig geselecteerd en dient deze de juiste maatregelen in te zetten om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens te beschermen.

 1. Klachten

Als u niet tevreden bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens en u denkt dat het probleem niet wordt opgelost door contact met ons op te nemen, geeft de wetgeving inzake gegevensbescherming u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (meer informatie hierover op de website van deze: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel (België)
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be

 1. Contact opnemen over uw persoonsgegevens

Met vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen via dataprotection@derbigum.be, of schrijven naar DERBIGUM, Gegevensbescherming, Bergensesteenweg 32, 1651 Beersel, België.

 

 

 • Wijzigingen in dit privacybeleid

We werken dit privacybeleid regelmatig bij en behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen wegens veranderingen in ons bedrijf of om aan nieuwe wettelijke eisen te voldoen.

We plaatsen de bijgewerkte versie op onze website. In bepaalde gevallen (en als we uw adres hebben), kunnen we u ook per e-mail op de hoogte stellen.

Controleer de datum achter “Laatst gewijzigd” bovenaan dit privacybeleid om te zien wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt.

Scroll naar boven